Certifieringar

Vårt verksamhetssystem som grund till vårt kvalitet, miljö- och arbetsmiljöarbete

Vi är certifierade enligt ISO9001 (kvalitet), ISO14001 (miljö), ISO44001 (samverkan) och ISO45001 (arbetsmiljö). Vi har policys som sätter nivån och ramen för vårt arbete. Vi har identifierat de miljöaspekter där vi som anläggningsföretag har störst miljöpåverkan. För dessa har vi mätbara mål som vi följer upp regelbundet. Vi har interna rutiner som säkerställer vårt arbete.