Rivning

Rivning ställer höga krav på:
1) kunskap – om regler, avfallshantering,
2) resurser – möjlighet att riva och hantera rivningsavfall på ett säkert och miljövänligt sätt och
3) säkerhet
­– både för människor, djur och natur som befinner sig i eller nära rivningsområdet.

Rivning är idag en komplex verksamhet. Carlbergs har många års erfarenhet av olika typer av rivningar och är insatta i och uppdaterade på de lagar och direktiv som är aktuella.

Vi har inarbetade system för dokumentation och återkoppling till berörda myndigheter, något som underlättar arbetet och ger dig nödvändig insyn i rivningsprocessen. Vi kan med andra ord bidra till att ett komplext uppdrag blir enkelt för dig som beställare.

Rivningsprocessen

Idag innebär rivningsuppdrag i princip att vi plockar ner en byggnad bit för bit. Den inledande miljöinventeringen och upprättade kontrollplanen ger oss riktlinjer för hur vi ska hantera rivningsavfallet så att så mycket som möjligt kan återanvändas, återvinnas eller förbrännas. Avfall som inte faller i någon av dessa kategorier transporterar vi bort och deponerar på rätt sätt, på rätt ställe enligt myndigheternas anvisningar. 

Om byggnaden eller marken är förorenad ställs särskilt höga krav på hur rivningsavfallet hanteras. Vi har både de resurser och kompetenser som krävs för den typen av uppdrag.

Fält markerade med * är obligatoriska

Andra verksamheter